RTJ muudatused 2013

RTJ muudatused 2013.aastal on raamatupidamise arvestuspõhimõtete muudatused, mida rakendatakse seisuga 01.01.2013 algavatel majandusaastatel. Muudatusi ise-enesest on päris paras ports ning kokkuvõte nendest on välja toodud ka EASB 2013.aasta RTJ-de muudatuste kodulehel.

RTJ muudatused 2013.aastal kokkuvõtlikult, sisulised muudatused

 • Kõikide õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade väärtuse muutuseid kajastatakse kasumiaruandes (seni: teatud juhtudel võis seda kajastada muus koondkasumis või -kahjumis).
 • Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses, kui seda on võimalik leida mõistliku kulu ja pingutusega; vastasel juhul kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (seni: oli valida õiglase väärtuse ja soetusmaksumuse meetodi vahel).
 • Sidusettevõtteid tohib kajastada lisaks senisele kapitaliosaluse meetodile ka soetusmaksumuses ja õiglases väärtuses.
 • Firmaväärtust hakatakse amortiseerima (seni: amortiseerimise asemel igal bilansipäeval väärtuse testid).
 • Tehinguid vähemusosalusega kajastatakse läbi omakapitali (seni oli võimalik valida kahe alternatiivse meetodi vahel).
 • Kaob müügiootel põhivarade kategooria.
 • Arendusväljaminekute kajastamisel on võimalik valida kahe meetodi vahel – kas kapitaliseerida (kui teatud tingimused on täidetud) või kanda kulusse (seni: pidi kapitaliseerima, kui teatud tingimused olid täidetud).
 • Laenuintresse ei kapitaliseerita enam vara soetusmaksumuses (seni tohtis teatud juhtudel kapitaliseerida).
 • Sihtfinantseerimise kajastamisel on võimalik valida kahe meetodi vahel – sihtfinantseerimise teel saadud toetus kajastatakse kogusummas tuluna hetkel, mil tingimused on täidetud või kajastatakse netomeetodil (üks seni lubatud meetoditest); brutomeetodi kasutamine ei ole enam lubatud.
 • Liitumistasude kajastamisel lubatud kaks alternatiivset meetodit sarnaselt sihtfinantseerimisele (seni: kajastati tuluna perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt antud teenust tarbivad).
 • Kolmanda bilansi (võrreldava perioodi algbilansi) esitamine ei ole vajalik isegi juhul, kui võrdlusandmeid on muudetud.

RTJ muudatused 2013 aastal, mis puudutavad vormilisi muudatusi

 • Uutes juhendites on viited vastavatele SME IFRS paragrahvidele ja juhendi lõpus võrdlus SME IFRSiga (seni: viited IFRSile ja võrdlus IFRSiga).
 • Kõik lisades avalikustamise nõuded on koondatud ühte uude juhendisse – RTJ 15 (seni: avalikustumise nõuded sisaldusid kõigis juhendites).

Täpsemad alates 2013.aastast kehtima hakkavad juhendid leiab EASB kodulehelt.

Raamatupidamises on võimalus kõiki juhendeid rakendada alates 01.01.2013 aruandeperioodidele. Samas on võimalus raamatupidamises muudatusi ka varasemate perioodide aruannetesse sisse viia.  Seega saab muudatusi teha nii edasiulatuvalt kui tagasiulatuvalt (omakapitali ja algsaldode muutmine).

Edu!