Bilansi koostamine ja bilansiskeem

Bilansi koostamine – täisteenus koos muude raamatupidamise aruannetega.

Bilansi koostamine, kasumiaruande ning rahavoogude aruande kokkupanemine – raamatupidamine on niikaugel, et vaja koostada just need lõpparuanded. Sisestasid kõik raamarupidamise algdokumendid raamatupidamisprogrammi ning pearaamat on koos. Vajad nüüd kiirelt abi aruannete koostamisel?

Usun, et saame bilansi koostamisel aidata:

 • pearaamatu ülevaatamine
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine
 • rahavoogude aruande ehk rahakäibe aruande koostamine
 • majandusaasta aruande koostamine, esitamine

Bilansi koostamine ja bilansiskeem

Kui bilansi koostamine on plaanis ise ette võtta, siis kõige tänuväärsem materjal on bilansiskeem. Ametlikult kehtiva bilansiskeemi leiab Riigi Teataja otsingumootorist, kui sisestada otsingusse “Raamatupidamise seadus“. Kuivõrd raamatupidamine on ajalooliste andmete kokkuvõte, siis on sobiv vaadata vastaval aruandeaastal kehtinud bilansiskeemi.

Allpool 2013.aastal kehtiv bilansiskeem:

 • Aktiva (varad)
 • Käibevara
 • Raha
 • Lühiajalised finantsinvesteeringud
 • Nõuded ja ettemaksed
 • Nõuded ostjate vastu
 • Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
 • Muud lühiajalised nõuded
 • Ettemaksed teenuste eest
 • Kokku
 • Varud
 • Tooraine ja materjal
 • Lõpetamata toodang
 • Valmistoodang
 • Müügiks ostetud kaubad
 • Ettemaksed varude eest
 • Kokku
 • Käibevara kokku
 • Põhivara
 • Pikaajalised finantsinvesteeringud
 • Tütarettevõtjate aktsiad või osad
 • Sidusettevõtjate aktsiad või osad
 • Muud aktsiad ja väärtpaberid
 • Pikaajalised nõuded
 • Kokku
 • Kinnisvarainvesteeringud
 • Materiaalne põhivara
 • Maa
 • Ehitised
 • Masinad ja seadmed
 • Muu materiaalne põhivara
 • Lõpetamata ehitised ja ettemaksed
 • Kokku
 • Immateriaalne põhivara
 • Firmaväärtus
 • Arenguväljaminekud
 • Muu immateriaalne põhivara
 • Ettemaksed immateriaalse põhivara eest
 • Kokku
 • Põhivara kokku
 • Aktiva (varad) kokku

 

 • Passiva (kohustused ja omakapital)
 • Kohustused
 • Lühiajalised kohustused
 • Laenukohustused
 • Lühiajalised laenud ja võlakirjad
 • Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil
 • Konverteeritavad võlakohustused
 • Kokku
 • Võlad ja ettemaksed
 • Võlad tarnijatele
 • Võlad töövõtjatele
 • Maksuvõlad
 • Muud võlad
 • Saadud ettemaksed
 • Kokku
 • Lühiajalised eraldised
 • Lühiajalised kohustused kokku
 • Pikaajalised kohustused
 • Pikaajalised laenukohustused
 • Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused
 • Konverteeritavad võlakohustused
 • Kokku
 • Muud pikaajalised võlad
 • Pikaajalised eraldised
 • Pikaajalised kohustused kokku
 • Kohustused kokku
 • Omakapital
 • Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses
 • Ülekurss
 • Oma osad või aktsiad (miinus)
 • Kohustuslik reservkapital
 • Muud reservid
 • Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
 • Aruandeaasta kasum (kahjum)
 • Omakapital kokku
 • Passiva (kohustused ja omakapital) kokku.

Bilansi koostamine, kasumiaruande ja rahavoogude aruande kokkupanek, terviklik raamatupidamine – saame teid selles osas aidata, kiire ja ülevaatlik raamatupidamisteenus!